PROFILE

Hs  :  Nguyễn  Minh
1985-Hoài  Đức  -  Hà  Nội
2014:tốt  nghiệp  hội  hoạ  đại  học  mĩ  thuật  Việt  Nam
2015:Tl  nhóm  Hà  Nội
2016:Tl  nhóm  Tứ  Lập1  tại  Ngô  Quyền  -Hà  Nội
2017:  Tl  nhóm  Tứ  Lập  2  tại  Bảo  tàng  mĩ  thuật  Việt  Nam
-Tl  nhóm  Vicas  studio  32  Hào  Nam  -  Hà  Nội
2018:  Tl  nhóm  Đa  Diện  tại  Bảo  tàng  mĩ  thuật  Việt  Nam
-Tl  Góp  Dó  tại  32  Vicas  studio  Hào  Nam  Hà  Nội  
Chủ  đề  vẽ  đơn  giản,  nhẹ  nhàng  :  đó  là  những  đứa  trẻ  xinh  xắn,  thiếu  nữ  duyên  dáng  giao  hoà  với  cỏ  cây  hoa  lá  tự  nhiên

PRODUCTS